Политика за обработка на лични данни

на клиенти

 

 „Кредит Гаранция“ ЕООД е небанкова финансова институция, надлежно вписана в регистъра на финансовите институции, извършваща дейност по сключване на гаранционни сделки. При изпълняването на дейността си дружеството събира и обработва лични данни на клиенти в качеството си на администратор на лични данни, като прилага необходимите технически и организационни мерки по отношение на обработваните лични данни. Телефонът за връзка с длъжностното лице по обработка на лични данни е 02/4218283. За целите на използването от страна на субектите на данни на Скорифай посредством уебсайта www.scorify.bg „Кредит Гаранция“ ЕООД обработва една или повече от следните категории лични данни в съответствие с посочените конкретни цели и основания за обработка:

Данни, свързани с предприемането на стъпки по искане на субекта преди сключването на договор /гаранционна сделка/ и данни, свързани с използването на опосредяващ софтуер /Скорифай/: три имена, постоянен адрес, настоящ адрес, ЕГН, електронен адрес (e-mail), мобилен телефон, парола, IP – адрес и лог-файлове, образование, семейно положение, трудов стаж, месечен доход, тип жилище, движимо имущество, параметри на желан кредит и данни от Централен кредитен регистър. Данните се събират и обработват на основание предприемане на стъпки по сключване на договор с предмет гаранционна сделка и на основание сключване и изпълнение на договора за ползване на Скорифай, като целта на обработването е изготвяне на оценка на кредитоспособността на клиента с оглед кандидатстване за използване на услугите по поръчителство. За изготвянето на оценка на кредитоспособността се използват методи за профилиране и автоматизирано вземане на решения, чрез използването на автоматични алгоритми. Посредством използваните алгоритми се цели да бъде изчислено доколко е вероятно клиентът да заплаща редовно и в срок дължими суми по бъдещи кредити, както и доколко е вероятно клиентът да изпадне в свръхзадлъжнялост, поради наличието на много по размер и/или по брой задължения. При извършването на автоматизирана оценка на кредитоспособността, клиентът има право да възрази, както и да внесе искане за преразглеждане на оценката, посредством човешка намеса.

Идентификационни данни: три имена, постоянен адрес, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване и валидност, издаващ орган, възраст и копие на лична карта. Данните се събират на основание законово задължение, както и предприемане на стъпки по сключване на договор и неговото изпълнение и се обработват с цел идентифициране на клиента и потвърждаване на идентификацията, както и сключване и изпълнение на договор и предоставяне на поискана от клиента информация по договора. В случай, че между Кредит Гаранция и клиент бъде сключен договор от разстояние, чрез чат каналите на Фейсбук или Вайбър, дружеството обработва и ID номерата на клиентите, които получава от посочените компании, за целите на извършване на комуникацията и с оглед сключване и изпълнение на договора.

Данни, свързани с предмета на гаранционната сделка: Номер на договор за кредит и дата на сключване, отпусната главница, брой вноски и срок на договора за кредит, статус на договора за кредит, информация за изискуемо, дължимо и/или направено плащане, размер, падеж, просрочие на всяко задължение по договора за кредит. Данните се обработват на основание предприемане на стъпки по сключване на договор и неговото изпълнение, както и изпълнение на законови задължения на администратора. Целта на обработката е: изпълнение на договорни задължения и предоставяне на заявените услуги; както и изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговаряне сключване на договор за поръчителство; изготвяне и изпращане на уведомления и справки по използваните услуги, на подадени от клиента молби и жалби; изготвяне на анекси и споразумения към договора; използване на отстъпки; изготвяне на статистическа информация по продажби, услуги, клиенти; извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане; водене на счетоводство. С оглед изпълнение на задълженията си по договора, Дружеството може да получи данни по настоящата точка както от клиента, така и от кредиторите на клиента.

Данни за контакт: постоянен и настоящ адрес, телефонен номер и имейл адрес. Данните се обработват на основание встъпване и изпълнение на договорни задължения и с цел изпълнението на поети задължения с договора между Кредит Гаранция и лицето, за което се отнасят данните. За целите на събиране на просрочени вземания, данните могат да бъдат обработвани и на основание легитимен интерес на администратора.

Данни от Централен кредитен регистър – Централният кредитен регистър е организирана и поддържана от Българската народна банка информационна система за кредитна задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари, които извършват дейност на територията на Република България. Като финансова институция дружеството участва в информационната система на Централния кредитен регистър, като подава и получава информация за кредитна задлъжнялост на физическите лица. Дружеството обработва личните данни на основание законово задължение с цел получаване на информация за кредитна задлъжнялост и поддържане на регистъра. Данните, които могат да бъдат обработвани по тази точка са: Информация за новоразрешени кредити след последния отчетен период; информация за активни кредити – срок на кредита, период и вид на кредита, остатъчен срок до падежа на кредита, информация за просрочия по активните и погасените кредити – период на просрочие, брой отчетени периоди, просрочена главница, брой кредити, просрочени лихви и други просрочени вземания, задбалансова стойност, дата на корекция;

Данни, използвани за целите на директния маркетинг –  Посочената категория данни се обработва само след предоставянето на изрично съгласие от страна на клиента. Същият има право по всяко време от обработването да оттегли своето съгласие за обработка на личните данни. За целите на директния маркетинг „Кредит Гаранция“ ЕООД обработва трите имена, телефонен номер и адрес на електронна поща.

Статистически модели – Данните за оценка, изразяващи се в число от 1 до 1000, се използват за изготвянето на статистически цели с оглед усъвършенстване на използваните модели и алгоритми и подобряване на услугите и обслужването на клиенти. За целите на статистиката, данните се анонимизират, след което не могат да бъдат свързани към субекта, който ги е притежава, съответно същият не може да бъде идентифициран с тях, след което данните се включват в статистически модели. Обработването на посочените данни е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора, като интересите на субекта на данни, правата на и свободите на същия не се засягат от обработването. 

Получатели на личните данни в качеството си на обработващи – това са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Кредит Гаранция. Такива са следните категории лица: Лица, които по възлагане поддържат оборудване, използвано за обработване на лични данни; Лица, които по гражданско или търговско правоотношение предоставят услугите на Компанията в свои търговски обекти или платформи, включително кредитни посредници по смисъла на Закона за потребителския кредит; Пощенски оператори; Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства; Агенции, събиращи неплатени клиентски задължения от името на Компанията; Лица, които предоставят счетоводни услуги и по възлагане водят счетоводството на дружеството; Лица, които приемат плащания на дължими вноски по получени от клиенти услуги; Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Получатели на личните данни в качеството си на администратори - това са лица, на които дружеството предоставя личните данни на клиенти, обработващи данните на собствено основание и от свое име – Кредитори, Компетентни държавни и общински органи и Цесионери (лица, които са страна по договори за цесия и на които дружеството е прехвърлило свои вземания).

Срок за съхраняване на личните данни - Данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения се съхраняват за срок от 5 години. За клиентите срокът тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията, а за сделките и операциите - от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол,  се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по - дълъг срок. Личните данни, включени в счетоводни регистри и финансови отчети, документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Права на клиентите, във връзка с обработването на лични данни от Компанията. Като клиент, чийто лични данни се обработват от „Кредит Гаранция“ ЕООД, Вие имате следните права:

Право да получите достъп до личните данни, отнасящи се до Вас, както и право на информация дали същите се обработват, за какви цели и на какви основания, както и да възразите срещу обработването;

Право да се изисква заличаване, коригиране или блокиране на личните данни - в случай че дружеството обработва непълни или грешни данни, Вие имате право по всяко време и когато обработването не отговаря на изискването на закона, да поискате същите да бъдат заличени, коригирани или блокирани;

Право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни, когато обработването на данни се извършва на основание съгласие на лицето, за което се отнасят данните. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;

Право на ограничаване на обработването – Вие имате право да поискате от дружеството обработването на Ваши лични данни да бъде ограничено в предвидените от приложимото законодателство случаи;

Право да възразите срещу обработването – Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Право на преносимост - Вие имате право да получите личните Ви данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат при определените от приложимото законодателство условия;

Забележка: Предоставянето на лични данни не е задължително изискване на дружеството.

Вие можете да упражните така описаните права по електронен път, чрез подаване на писмено заявление. Заявлението се отправя лично от потребителя или от изрично упълномощено от него лице, освен ако специален закон не предвижда друго. Кредит Гаранция се произнася по заявлението на потребителя в срок не по-дълъг от 1 месец от получаване на искането. Когато исканията на потребителя са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, дружеството може да наложи такса, като взема предвид административните разходи или да откаже да предприеме действия по искането.

В случай че смятате, че е налице нарушаване на приложимата нормативна уредба в областта на личните данни от страна на Компанията, можете да подадете жалба до Компанията. Жалба може да бъде подадена и пред Комисията за защита на личните данни, а след 25 май 2018г. това ще може да бъде направено и пред регулаторен орган в рамките на Европейския съюз.

 

Настоящата Политика за обработка на личните данни влиза в сила от 15.05.2018г.

Scorify Chat