ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на Scorify („Скорифай“), като урежда правоотношенията между доставчика и потребителите.

Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте уебсайта https://www.scorify.bg.

1. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

  1.1. „Доставчик“ е „Кредит Гаранция“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНС към Агенция по вписванията с ЕИК: 201281666, адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Манастирска“ № 41, вх. Б, ет. 1, ап. 2, тел. 070042020, e-mail: questions@scorify.bg  „Кредит Гаранция“ ЕООД е небанкова финансова институция, надлежно вписана в регистъра на финансовите институции, надзор върху които упражнява Българска народна банка. Съществена дейност на финансовата институция е извършване на гаранционни сделки.

1.2. „Уебсайта“ за целите на настоящите общи условия е https://www.scorify.bg.

1.3. “Потребител“ е всяко лице, което използва Уебсайта. Такова лице не винаги е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

1.4. „Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри, чрез които той се индивидуализира на Уебсайта.

1.5. „Парола” е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия.

1.6. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.7. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.8. „Кредитоспособност“ е степента, до която дадено лице може да набере средства под формата на финансиране от трети лица.

1.9. „Оценка на кредитоспособността“ е оценката на възможността при получаване от Потребителя на средства под формата на заем/кредит, средствата да бъдат върнати при уговорените срокове и условия.

1.10. „Поръчител“ е физическо или юридическо лице, което е сключило договор за поръчителство, по силата на който се е задължило спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнението на неговото задължение.

2. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

2.1. Чрез уебсайта https://www.scorify.bg „Кредит Гаранция“ ЕООД предоставя на Потребителя неизключителното право да използва Скорифай, при стриктно спазване на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Договорът се сключва на български език.

2.3. Потребители на Скорифай могат да бъдат само български граждани, навършили 18 години. В случай че Потребителят не отговаря на условията по предходното изречение, същият следва да преустанови ползването на Скорифай.

2.4. Договорът се счита сключен в момента, в който започне използването на Скорифай или момента на извършването на регистрацията от Потребителя и продължава действието си до момента на прекратяването на ползването. За момент на прекратяване на ползването се счита:

       2.4.1. За нерегистрирани Потребители – моментът на преустановяване на ползването на Уебсайта.

       2.4.2. За регистрирани Потребители - моментът на изтриване на потребителския профил.

2.5. Потребителят има право по всяко време, по своя собствена преценка да прекрати използването на Скорифай, като дезактивира потребителския си профил и прекрати регистрацията си на Уебсайта, съответно преустанови използването на Уебсайта. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните Потребители – от момента на преустановяване ползването на Уебсайта, договорът между страните се счита за прекратен. След подаване на заявка от страна на Потребителя за изтриване на потребителския му профил, Доставчикът спира достъпа на съответния Потребител и изтрива от сървърите си потребителския профил.

2.6. Посредством Скорифай Потребителят може да получи кратка или пълна оценка на своята кредитоспособност. 

2.7. Кратката оценка предоставя базова информация за Кредитоспособността на Потребителя, генерирана въз основа на предоставени от него данни. Същата може да бъде използва както след извършването на регистрация на Уебсайта, така и без Потребителят да се регистрира. В случай че Потребителят използва Скорифай без регистрация, Доставчикът не идентифицира Потребителя, като използването на Скорифай се извършва анонимно.

2.8. Пълната оценка предоставя възможност на Потребителя да получи оценка на своята кредитоспособност, изготвена от Доставчика с оглед използване на предоставяните от Доставчика гаранционни услуги.

2.9. При използването на кратката версия на Скорифай Потребителят няма възможността да получи индивидуална оценка за това дали Доставчикът би сключил гаранционна сделка във връзка с бъдещи задължения на Потребителя.

3. ПЪЛНА ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА

3.1. Пълната оценка предоставя възможност на Потребителя да получи оценка на своята Кредитоспособност, изготвена от Доставчика, с оглед кандидатстване, за използване на гаранционните услуги на Доставчика. Всеки Потребител може да получи най-много една пълна оценка за календарен месец.

3.2. С оглед предоставяне на Потребителя на възможността за навременно упражняване на правото на достъп до неговите лични данни, както и получаване на информация за използваната за вземане на автоматизирано решение логика по смисъла на чл. 13, пар. 2, б. „е“ и чл. 14, пар.  22, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Оценката на кредитоспособността включва всички данни, въз основа на които е изготвена, в това число данните получени от Потребителя, както и данни, получени от Централен кредитен регистър, когато такива са използвани за изготвянето на оценката. В оценката се включват и обяснения и насоки към Потребителя, които същият може да използва при бъдещи кандидатствания за използването на финансови услуги. Подробна информация за Потребителите във връзка с обработката на лични данни, са включени в приетата от Доставчика Политика за обработка на лични данни на клиенти.

3.3. За изготвянето на пълна оценка, Потребителят дължи на Доставчика такса в размер, съгласно актуалната тарифа за таксите на Доставчика.

3.4. Потребителят има възможност да следи промяната на своята Кредитоспособност и възможността за използване на гаранционните услуги, предоставяни от Доставчика, като заяви извършването на повече от една оценка на кредитоспособността.Когато Потребителят заяви извършването на две или повече Оценки на кредитоспособността, извършването им се разсрочва за толкова месеца напред, колкото е броя на заявените оценки. В този случай Потребителят заплаща такса за пакет оценки в зависимост от техния брой и в размер, съгласно актуалната тарифа за таксите на Доставчика, а последният се задължава да изготвя Оценка на кредитоспособността на Потребителя веднъж месечно.

3.5. Потребителят заплаща таксата за оценка посредством системата ePay на оператор ИПЕЙ АД и ИЗИПЕЙ АД – доставчик на платежни услуги. При извършване на плащане Потребителят ще бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на доставчика на съответната платежни услуги.

3.6. В стойността на таксата за оценка не се включва цената за сключването на гаранционната сделка и по-конкретно възнаграждението за поемането на Поръчителство от страна на Доставчика. Възнаграждението за Доставчика и условията на гаранционната сделка са предмет на отделен договор между Доставчика и Потребителя.

3.7. Когато в резултат от оценката на Кредитоспособността Потребителят бъде одобрен за получаване на гаранционна сделка, същият може да отправи заявление към „Кредит Гаранция“ ЕООД за получаване на оферта и предложение за сключване на договора за същата, съдържащ конкретните параметри за сделката. Всяка гаранционна сделка е предмет на индивидуално договаряне между Доставчика и Потребителя. При встъпване в делови взаимоотношения Потребителите следва да бъдат идентифицирани повторно с оглед прилагането на мерките за разширена комплексна проверка по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и да преминат процедура по проверка на идентификацията,  събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения и прилагането на останалите мерки срещу изпиране на пари. За встъпване в делови взаимоотношения се счита моментът на сключване на гаранционната сделка.

3.8. Получаването на пълната оценка е възможно само след попълване и потвърждаване на електронната форма за регистрация в Уебсайта, подаване на заявка за оценка и заплащане на такса в съответствие с актуалната тарифа за таксите на Доставчика.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ОЦЕНКА

 4.1. Страните се съгласяват, че въвеждането на електронен пощенски адрес/потребителско име в неговата цялост и парола при достъп до Потребителския профил представлява способ за уникално идентифициране на Потребителя като автор на изпращането на електронни изявления посредством Уебсайта. Страните се съгласяват, че получените по този ред на електронни изявления се считат за подписани с обикновен електронен подпис със силата на саморъчен подпис в отношенията между страните по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. 

4.2. Чрез натискане на виртуалния бутон ”Подай заявка“ в електронната форма за регистрация Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което заявява пълната версия на Скорифай и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Доставчика, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Уебсайта на Доставчика по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4.3. Доставчикът потвърждава сключването на договора посредством изпращане на електронно съобщение към електронния адрес на Потребителя, с който е извършена регистрацията на Уебсайта.

4.4. Подаването на заявка за една оценка или пакет оценки се извършва посредством попълване на електронна форма и подписването ѝ с обикновен електронен подпис. След като Потребителят попълни електронната форма на заявката, същият получава на посочения от него мобилен телефонен номер „код за потвърждение“, посредством кратко съобщение (SMS). Кодът за потвърждение е уникален цифров код, който може да бъде използван само веднъж, в рамките на конкретната заявка. Използването на „код за потвърждение“ от Потребителя се извършва безплатно, като за последния не възникват задължения за заплащане на допълнителни такси или услуги. С въвеждането на кода за потвърждение и натискането върху бутона „Подпиши“ Потребителят подписва заявката за оценка и се съгласява с приложимите общи условия.

4.5. Отказът от поръчка е възможен до момента, в който Доставчикът е започнал да изготвя оценката на кредитоспособността на Потребителя като този момент се преценява за всяка конкретна ситуация съобразно начина на изпълнение. Отказът трябва да бъде заявен в писмен вид в свободен текст на посочения по-горе електронен адрес на Доставчика като текстът на съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за идентифициране на заявлението.

 5. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Информацията, софтуерът и услугите, достъпни чрез Уебсайта могат да съдържат неточности и технически грешки. Доставчикът и/или неговите партньори могат периодично и по всяко време да правят подобрения и промени в Уебсайта.

5.2. Извършената от Доставчика оценка на Кредитоспособността по никакъв начин не обвързва банките, финансовите институции, заложни къщи и другите лица, предоставящи кредитни и финансови продукти със задължение за предоставяне на кредити  или на други услуги на Потребителя.

5.3. Информацията, софтуерът и услугите се предоставят за ползване при ограничаване на отговорността, като Доставчикът и неговите партньори не носят отговорност за коректността, надеждността и достъпността на информация, софтуер, продукти, услуги, съдържащи се на Уебсайта.

5.4. Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност във връзка с предоставянето за ползване на Скорифай. Същият не носи отговорност за преки и косвени вреди, без значение дали са следствие на договорно или деликтно правоотношение.

5.5. Отговорността се изключва в следните, неизчерпателно изброени, хипотези:

       5.5.1. прекратен достъп, загуба на информация и данни, печалба, по повод използването на Уебсайта;

       5.5.2. за забава или невъзможност за употреба на Уебсайта или други услуги, чрез сайта;

       5.5.3. за невъзможността за предоставяне на Услугите.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ / ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪП, ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ

6.1. Доставчикът си запазва правото, в случай на случайно събитие, непреодолима сила, акт на властнически орган или технически проблеми, възникнали по независещи от Доставчика причини, да прекратява или ограничава достъпа до Уебсайта и ползването на Скорифай. Доставчикът си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от Уебсайта.

6.2. Доставчикът си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия. При промяна на Общите условия Доставчикът изпраща съобщение, чрез имейл, за промяната, в случай че Потребителят използва пълната версия на Скорифай. Когато след изпращане на съобщението за промяна на Общите условия Потребителят продължи да използва Уебсайта, се презюмира, че същият се е съгласил с тях.

6.3. По отношение на Потребителите, които използват Уебсайта без регистрация, всяка промяна в настоящите общите условия ще влезе в сила без изрично уведомление.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЪРГОВСКА МАРКА

7.1. Скорифай и цялото съдържание на Уебсайта са защитени с авторски права. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от Доставчика, Потребителят се съгласява да не преправя, копира, заснема, скрейпва, наема, лицензира, продава, дистрибутира съдържание или части от съдържание на Уебсайта. Технологията и софтуерът, които обслужват Уебсайта, са собственост на Доставчика. Потребителят няма право да копира, променя, създава или да се опитва да придобие по какъвто и да е начин код (source code), нито да продава, лицензира или да прехвърля по какъвто и да е начин софтуера. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на Доставчика.

7.2. Скорифай е регистрирана търговска марка. Продуктът е защитен от законите за авторско право и международните споразумения в областта на авторското право и други приложими закони, относно права на интелектуална собственост. Доставчикът запазва собствеността си върху авторските права и правата на интелектуална собственост върху Скорифай. Потребителят няма право да премахва или променя знаци, текстове, съобщения и други подобни, които указват авторските права на Доставчика върху Скорифай. Потребителят няма право да добавя каквито и да било знаци, текстове, съобщения и други подобни, които пряко или косвено имат отношение към авторските права върху Скорифай. Потребителят няма право да използва Скорифай извън предвиденото в настоящите Общи условия. Всички ползи от употребата на търговската марка Скорифай принадлежат изключително и само на Доставчика.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Доставчикът изпраща на Потребителя Търговски съобщения, когато това е необходимо за предприемане на стъпки по сключване на договор или изпълнение на договор, включително изпращане на уведомления и съобщения във връзка с договора. Доставчикът може да изпраща Търговски съобщения и за целите на директния маркетинг, само когато Потребителят е дал съгласието си за това, посредством отбелязване с отметка в съответното поле при извършването на регистрацията в Уебсайта.

8.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддръжката на Уебсайта.

8.3. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други еквивалентни начини, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

8.4. Страните декларират, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора и/или Общите условия или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

Scorify Chat