Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Какво е основен лихвен процент?

Какво е основен лихвен процент?

Какво е основен лихвен процент?

Какво е основен лихвен процент?

В следващите редове ще научите какво е основен лихвен процент и как се изчислява, а също и какво е неговото значение за потребителите.

 

Определение за основен лихвен процент

Основният лихвен процент (ОЛП) е инструмент, чрез който се регулира и измерва стойността на паричната единица в икономиката на една държава. Неговият размер се определя от Централната банка. Когато основният лихвен процент се повиши, обикновено това се случва при силна икономика, с цел тя да се балансира. Централната банка намалява размера му, когато икономиката е затруднена и има необходимост от подпомагането й. Това се прави с цел да се стимулира тегленето на кредити и да се осигурят нови работни места. По този начин се регулира и инфлацията.

 

Как се изчислява основният лихвен процент?

Българската народна банка изчислява основния лихвен процент съгласно "Методика за определяне на основен лихвен процент", приета с Решение № 149/16.12.2004, в сила от 1 февруари 2005 година, изм. с Решения № 118/26.11.2015 г. и № 37/16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, в сила от 1 юли 2017 г.

 

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.  

След като ОЛП е обявен, то той е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при бройна конвенция “реален брой изминали дни/360”. Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

Според българското законодателство основният лихвен процент не се включва в изчисленията на лихвите от Българската народна банка, когато се отпускат краткосрочни или бързи кредити на търговски банки. Изключение има само при отпускането на кредити на търговски банки за срок до 3 месеца и то при спазването на определени строги условия.

 Какво е ЛЕОНИА Плюс?

ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт депозити в левове на междубанковия пазар в България. Той се изчислява въз основа на предоставените необезпечени депозити овърнайт в български левове за деня.

Всеки работен ден индексът ЛЕОНИА Плюс се изчислява и публикува от БНБ, като освен информация за стойността на индекса, Българската народна банка публикува и какъв е  общия обем и броят на сключените сделки за същия ден. Може да следите тази информация, която се актуализира до 18:30 часа всеки работен ден на страницата на БНБ.

Ако забележите на страницата на БНБ да е изписано, че индексът за деня не е наличен, това означава, че в този работен ден няма сключени сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български на международния пазар.

Щом бъдат публикувани публично, стойностите на индекса се считат за окончателни.

От 1 юли 2017 г., индексът ЛЕОНИА Плюс е база за изчисляване на основния лихвен процент (ОЛП), обявяван от БНБ, на основание чл. 35 от Закона за БНБ.

Какво значение има основеният лихвен процент в България?

Вероятно се питате какво е значението на ОЛП за потребителите и как той се прилага в българската икономика. Всъщност неговата стойност има значение, но само при някои ограничени случаи. Най-вече ОЛП се използва за изчисляването на наказателната или законната лихва при забава. Изчисляването се прави, като се добави 10% към основния лихвен процент.

Може да се открие още една зависимост от стойността на ОЛП и той е свързан със размера на законната лихва. Установено е чрез закон, че стойността на годишния процент на разходите (ГРП) за потребителските кредити не може тя да превишава пет пъти стойността на законната лихва. Тъй като основният лихвен процент за тази година е 0%, това означава, че законната лихва се изчислява като към 0% се добавят 10 процентни пункта. Следователно, ГРП не трябва да надвишава 50%.

С времето значението на основния лихвен процент намалява. Въпреки че преди той се е включвал в изчислението на други лихви при ипотечни и потребителски кредити, все повече тази практика се ограничава, а кредитите, които вече са взети при такива условия се падежират.

 Основният лихвен процент на България за 2021г.

На 31 декември на основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявяви, че считано от 1 януари 2021 г., основеният лихвен процент (проста годишна лихва )е в размер на 0.00 на сто.

Въпреки това неговата стойност няма толкова голямо значение за потребителите. Единствено хората, които са изплащат стар заем, който е зависим от стойността на основния лихвен процент, биха могли да се облагодетелстват от това. Останалите потребители, на които им предстои да теглят кредит, трябва да имат предвид, че условията ще бъдат определени спрямо ресурса, с който разполага финансовата институция, кредитната ви история и състоянието на пазара. На нашият сайт може да проверите своята кредитна история ако си направите пълна кредитна оценка.

За да следите актуалното състояние на основният лихвен процент на България за тази година или ако искате да сравните стойностите му за предходните години, можете на потърсите допълнителна информация на страницата на Българската народна банка.

Още