Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Какво е мораторна лихва и как се изчислява?

Какво е мораторна лихва и как се изчислява?

Какво е мораторна лихва и как се изчислява?

Какво е мораторна лихва?

В тази статия ще научите какво представлява мораторната лихва, кога се дължи и как се определя нейната стойност.

 При тегленето на заеми много кредитополучатели се притесняват най-вече от сложните термини и определения, чиито значение понякога не разбират. Когато обаче те се информират достатъчно и навременно, това може да окаже голямо влияние върху управлението на задълженията им. Именно затова решихме да Ви помогнем да разберете значението на един от често срещаните термини при кредитирането – мораторна лихва. В следващите редове ще обясним какво представлява мораторната лихва и как се изчислява.

 Определение за мораторна лихва

Мораторната лихва представлява парично обезщетение, което се определя в следствие на забавено плащане по кредит. Тя е юридически регламентирана в чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите(ЗЗД). Според него при забавяне на дължимата сума длъжникът дължи обезщетение, което е в размер на законната лихва от деня на забавата. Мораторната лихва е форма на договорна отговорност, която е специфична за различните парични задължения.

Според Закона за задълженията и договорите размерът на мораторната лихва се определя от Министерския съвет.

Кога се дължи мораторна лихва?

Мораторната лихва се дължи тогава, когато длъжникът е в забава. За такъв случай се счита изтичането на определената падежна дата. Ако такава не е посочена, се спазва датата, която кредиторът е посочил за изпълнение на насрещното задължение, при получаването на покана от него.

 

Законната лихва се начислява, считано от деня на забавяне до деня на възстановяване на паричното задължение. Кредиторът има право на мораторна лихва, дори това да не е уговорено предварително.

Необходимо е да има две условия за получаването на мораторна лихва:

  • Длъжникът да е изпаднал в забава;
  • Длъжникът да има парично задължение.

Тъй като кредиторът неправомерно е лишен от възможността да разполага с дължимите му средства, му се дължи мораторно обезщетение от изпадналия в забава длъжник.

Размерът на мораторната лихва не може да бъде по-голям от посочения в закона. В случай, че дори в договора е посочена по-голяма стойност, тя ще бъде намалена до размера определен от Министерския съвет.

Кога се присъжда законната мораторна лихва?

Законната мораторна лихва се присъжда само в случай, че кредиторът е заявил това. Тя няма как да се присъди служебно.

Как се изчислява мораторната лихва?

Законната лихва се образува, като към основния лихвен процент, обявен от БНБ, се добавят 10%. При изплащането на задължението трябва да се спази валутата, в която е отпуснат заемът.  Размерът й е определен в Постановление на Министерския съвет №100/29.05.2012 г.

Законната лихва за забава се изчислява на дневна база, като дневният й размер за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер.

През 2012 година е приет нов начин на изчисляването на мораторната лихва за просрочени задължения. При него се взима предвид в кой период на годината е направено забавянето. БНБ обявява стойността на основния лихвен процент два пъти в годината. Така, ако длъжникът е просрочил задължението през първото полугодие (от 1-ви януари до 30-ти юни), лихвеният процент ще е този, който БНБ е обявила за този период. След 1-ви юли влиза в сила друга стойност на лихвения процент, която е валидна до края на годината или второто полугодие.

Как сами да изчислите мораторната си лихва?

За целта може да използвате различните онлайн калкулатори, които да ви помогнат сами да изчислите стойностите на законната лихва. При въвеждането на необходимата информация трябва да посочите размера на главницата и периода на просрочване спрямо крайната дата на кредита.

Как да избегнете плащането на обезщетение за мораторна лихва?

Изплащането на обезщетение за забавяна на месечните вноски от кредита със сигурност е неприятно и е най-добре да вземете нужните мерки, за да избегнете това. Има няколко основни стъпки, които трябва да предприемете, за да предотвратите налагането на мораторна лихва.

Първата и най-важна стъпка трябва да направите още в момента, преди да кандидатствате за кредит. Проверете какви предложения за кредити има на пазара и изберете този, който е най-достоверен. Добре е, ако Ваш близък ви препоръча кредитор, с който вече е имал опит, и за който може да ви разкаже по-подробно относно изискванията и процедурите, през които се минава.

Когато изберете кредитна компания, при която сте решили да кандидатствате за заем, трябва внимателно да изчетете условията на договора и да определите дали те отговарят на Вашите нужди.

След това трябва да решите дали можете да се справите с определените месечни вноски. Забавянето на плащанията по кредита Ви е нещото, което трябва да избегнете. Ако не спазвате падежната дата, това може да навреди на вашата кредитна история и да се наложи да плащате наказателни такси.

Ако все пак изпаднете в ситуация на неплатежоспособност, свържете се с кредитора и обсъдете възможните варианти за Вас. Кредитните компании знаят, че това е абсолютно възможно и е много вероятно да предложат решение на проблема. В никакъв случай не предприемайте необмислени решения или не се крийте от кредиторите.

Ако търсите финансиране от достоверен източник, може да се доверите на Cashio.bg, дигитален потребителски кредит, с възможност да изплащате заема както на вноски, така и като кредитна карта.

Още